top of page

Algemene voorwaarden

'Mailbox brownies'

 1. IDENTITEIT ONDERNEMER

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van MAILBOX BROWNIES (hierna aan te duiden als: ‘MB’), gevestigd te Utrecht aan de Samuel van Houtenstraat 10 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74714376

. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op uw verzoek kosteloos via e-mail worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Mailbox Brownies en treden in werking vanaf 1 maart 2020. 

 

2. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Consument: ieder natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit

 2. Zakelijke Klant: ieder natuurlijk of rechtspersoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel of een ander handelsregister   

 3. Klant: de Zakelijke Klant of Consument die een aanbieding aanvaard tot het aangaan van een Overeenkomst met MB of daartoe een aanbod doet

 4. Schriftelijk:  iedere communicatiewijze zoals via: e-mail, sms, Social mediaberichten (WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter enz.), fax, online invulformulieren enz.          

 5. Goederen: ieder (voor consumptie bestemde) product, zoals maar niet beperkt tot brownies en matcha mochi's, dat door MB worden aangeboden, via de Webshop of anderszins, en dat onderdeel uitmaken van de Overeenkomst

 6. Orderbevestiging: de e-mailbevestiging door MB van de aankoop 

 7. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand), onderscheidenlijk de overeenkomst van opdracht tussen MB en Klant 

 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

 9. Website: de webpagina die te vinden is op www.mailboxbrownies.com

 10. Webshop: de webpagina die te vinden is op www.mailboxbrownies.com  


3. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alsmede op iedere onderhandeling, aanbieding, offerte, Orderbevestiging of overige rechtsverhouding waarin MB naar de onderhavige Algemene Voorwaarden verwijst. 

 1. MB wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar de Klant verwijst uitdrukkelijk van de hand. 

 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor iedere vervolg- of aanvullende Overeenkomst met de Klant.

 3. De Klant is gehouden tot continue en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden. Indien MB op enig moment niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan doet dit niets af aan het recht van MB om op enig moment strikte naleving te eisen.  

 

4. WIJZIGINGEN

MB kan deze Algemene Voorwaarden op enig moment om haar moverende redenen te wijzigen. Wijzigingen als bedoelt in de vorige volzin gelden ook voor Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Een wijziging geeft de Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden uitsluitend wanneer de wijziging een ingrijpend karakter heeft. Wijzigingen in de zin van dit artikellid worden aan de Klant per e-mail bekendgemaakt en treden 15 dagen na de dag waarop de e-mail is gestuurd in werking. 

 1. MB behoudt zich het recht voor om door de Klant ingediende wijzigingen van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst naast zich neer te leggen. Ingediende wijzigingen binden MB slechts indien MB deze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft goedgekeurd en, in ieder geval, uitsluitend ter zake van de tot dan toe tussen partijen geldende overeenkomst. Wanneer MB ingediende wijzigingen van de Overeenkomst goedkeurt, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op de overeengekomen leveringstermijn.   

5. HET AANBOD 

Alle aanbiedingen van MB, waaronder offerten, geschieden vrijblijvend en kunnen steeds door MB worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MB niet. 

 2. Aanvaardingen van aanbiedingen zijn onherroepelijk voor de Klant, ongeacht de vorm waarin deze geschieden en/of het gebezigde communicatiemiddel (zoals via sms, WhatsApp, Instagram, Facebook, fax, e-mail, Schriftelijk, mondeling of anders).

 3. Een aanvaarding geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod, indien de aanvaarding wezenlijk verschilt in termen van prijs, betaling, kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van Goederen, plaats en tijd van aflevering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van geschillen.

 4. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op door de Klant verstrekte of bij MB ten tijde van de aanbieding bekende gegevens en informatie.

 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Klant niet het recht om Goederen te ruilen.  

 

6. DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst met de Klant komt uitsluitend tot stand doordat MB deze Schriftelijk bevestigt.  

 1. Prijslijsten, brochures, aanvaardingen, mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen van lopende Overeenkomsten binden MB slechts indien MB deze Schriftelijk heeft bevestigd.  

 2. Behoudens door Klant aan te wijzen onjuistheden in de door MB gestuurde Orderbevestiging, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan onder de voorwaarden vervat in de Orderbevestiging.  

 3. MB kan het aangaan van de Overeenkomst met de Zakelijke Klant op enig moment zonder opgave van redenen weigeren.   

 4. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van alle door hem verstrekte informatie, alsmede voor het functioneren van de middelen ten behoeve van de informatieverstrekking. De staat Zakelijke Klant ervoor in dat hij gemachtigd is om informatie te verstrekken die door hem wordt aangeleverd. De Zakelijke Klant vrijwaart MB tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 

 5. MB heeft het recht om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarbij de Zakelijke Klant tevens aan de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende derden is gebonden.

 6. De door MB aangegane overeenkomst van opdracht leidt in alle gevallen tot een inspanningsverbintenis en in geen enkel geval tot een resultaatsverbintenis. 

 7. De overeenkomst van opdracht kan nooit tussentijds worden opgezegd door de Klant.

 8. De Zakelijke Klant vrijwaart MB tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de met MB aangegane overeenkomst van Opdracht. 

 

7. INVORDERING

 1. Betaalt de Zakelijke Klant niet binnen één in deze Algemene Voorwaarden gestelde betalingstermijn, dan verkeert hij, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. MB heeft alsdan het recht om vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen (vermeerderd met 2 procentpunten). Alle door MB vanaf de vervaldag gemaakte incassokosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) komen voor rekening van de Zakelijke Klant. Deze incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00.

 2. Betaalt de Consument niet binnen een in deze Algemene Voorwaarden gestelde betalingstermijn, dan verkeert hij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft MB het recht om, nadat zij de Consument vruchteloos, Schriftelijk tot betaling heeft aangemaand, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, gerekend vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Alle door MB na het verstrijken van de aanmaningstermijn gemaakte incassokosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) komen voor rekening van de Consument. Deze incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimum van € 40,00 geldt. 

 3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die MB heeft moeten maken ter inning van de incassokosten als bedoeld in het vorige lid komen ten laste van de Klant. 

 4. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

MB aanvaardt uitsluitend een wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de Zakelijke Klant bewijst dat MB met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. 

 1. Iedere verdere aansprakelijkheid van MB voor schade wordt uitgesloten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, uit welken hoofde ook ontstaan. 

 2. Indien aansprakelijkheid van MB overeenkomstig lid 2 moet worden aangenomen, kan deze uitsluitend directe schade betreffen, nooit indirecte schade. Onder indirecte schade kan worden begrepen: gevolgschade, winst- of omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie en aan derden verschuldigde boetes. 

 3. Indien aansprakelijkheid van MB moet worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot éénmaal het bedrag van de order die tot de schade heeft geleid, doch in alle gevallen tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder een door MB afgesloten verzekering. Aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop geen verzekering van toepassing is of waarvoor de verzekeraar niet of onvoldoende uitkeert, is beperkt tot éénmaal het bedrag van de order die tot schade heeft geleid, met een maximum van € 500,00. 

 4. MB aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van door haar aan Klant gegeven adviezen of gedane aanbevelingen. Deze adviezen en aanbevelingen bevatten nimmer enige garantie.

 5. MB is niet aansprakelijk ter zake van aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

 6. Behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens MB, vrijwaart de Zakelijke Klant  MB tegen alle aanspraken van derden ter zake van eventueel door deze derden geleden of te lijden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.  

 

 

9. HERROEPINGSRECHT

 1. De Consument kan de overeenkomst inzake de aankoop van de Goederen op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MB kan naar de reden van herroeping vragen, maar kan de Consument niet verplichten tot opgave van zijn reden(en). De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door MB verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 2. De kosten van terugzending komen voor rekening van de Consument.

 3. De bedenktijd gaat op de dag in waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is:

 1. De zaak heeft ontvangen; of

 2. De laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of

 3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

 4. De eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode

 

      Verplichtingen Consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd is de Consument gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en om het product slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de vorige lid.

 3. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, tenzij MB hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 4. Indien MB jegens Consument niet op de wettelijke informatieverplichtingen rondom het herroepingsrecht heeft gewezen of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, dan loopt de bedenktijd af na twaalf maanden na het einde van de in artikelleden 9.1 tot en met 9.3 bedoelde bedenktijd.

 5. Indien MB de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

      Kosten ingeval van herroeping 

 1. De Consument zal de gebruikmaking van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn aan MB melden door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. De Consument zal binnen 14 dagen vanaf de dag van de melding het product terugzenden. De Consument heeft de terugzendtermijn gerespecteerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MB verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 2. De Consument draagt zelf de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat hij het herroepingsrecht correct en tijdig heeft uitgeoefend.

 3. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending, tenzij MB dit aan Consument voor of bij het sluiten van de Overeenkomst heeft gemeld of als MB heeft aangeeft de kosten zelf te dragen.

 4. Door gebruikmaking van zijn herroepingsrecht door Consument, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

      Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Consument heeft, in verband met redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming, geen recht van ontbinding ter zake van Goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken en/of indien de originele verpakking is verwijderd. 

 2. Zakelijke Klanten en Consumenten die gevestigd resp. woonachtig zijn buiten de EU hebben nooit het recht om de Goederen retour te sturen.

 

      Verplichtingen MB bij herroepingsrecht 

 1. Zodra de Consument de uitoefening van het herroepingsrecht meldt, stuurt MB een ontvangstbevestiging van de herroeping aan de Consument. 

 2. MB vergoedt alle door de Consument betaalde kosten, met uitzondering van terugzendingskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument haar de herroeping meldt. Daarbij zal MB hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. MB mag wachten met terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. MB hoeft de bijkomende kosten niet te terug te betalen indien de Consument voor een duurdere methode van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering. 

 

Waardevermindering Goederen

 1. In afwijking van het gestelde in 9.16 zal MB de door de Consument betaalde kosten niet terugbetalen indien blijkt dat de binnen de bedenktijd geretourneerde Goederen op enigerlei wijze beschadigingen vertonen. Reden hiervoor is dat de producten alsdan niet meer verkoopbaar zijn.     

 

10. PRIJS 

 1. Alle door MB gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).

 2. Indien met de Zakelijke Klant geen of slechts een voorlopige prijs is overeengekomen of indien de prijs krachtens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van een nacalculatie van MB met een redelijke winstopslag.

 3. MB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van een onvoorziene stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of (gewijzigde) wet- of regelgeving.

 4. De door de Zakelijke Klant verschuldigde prijzen zijn exclusief de te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, transportkosten, porti, verpakking, door de overheid opgelegde heffingen. Deze kosten komen voor rekening van de Zakelijke Klant.

 5. Indien blijkt dat MB, ofschoon zij daartoe verplicht was, geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, dan is MB bevoegd dit bij de Zakelijke Klant alsnog in rekening te brengen. De Zakelijke Klant is de nog verschuldigde btw per ommegaande verschuldigd na ontvangst van de (gecorrigeerde factuur) en vrijwaart MB tegen schade (zoals opgelegde boetes) die laatstgenoemde daardoor lijdt.     

 

 11. FACTURATIE & BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van MB, met inbegrip van deelfacturen, te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Facturen worden verstuurd langs elektronische weg.

 2. De dag van betaling is de dag waarop het door Klant verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van MB.    

 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen effectief in euro’s zonder korting, verrekening of opschorting. Indien betaling in een andere valuta is overeengekomen, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. Eventuele kosten van omrekening en/of koersverschillen, alsmede enige daaruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van Zakelijke Klant. 

 4. Klanten kunnen kiezen uit de verschillende betaalmethoden die MB aanbiedt op haar Webshop, waaronder betaling via: bankoverschrijving, Credit Card, PayPal of iDeal. Achteraf betalen is bij ons mogelijk voor Consumenten. MB behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Eventuele (typ)fouten of (internet)storingen bij bankoverschrijving komen voor rekening en risico van de Klant. Contante betalingen zijn slechts toegestaan bij afhaal, mits MB hiermee vooraf uitdrukkelijk en Schriftelijk instemt en op voorwaarde dat de Klant in één keer het volledige bedrag betaalt met gepast geld. Afhaal is alleen mogelijk op een door MB gekozen locatie en tijdstip.    

 5. Betalingen, met inbegrip van Webshop betalingen, geschieden met aanbetaling van minimaal 50% van het verschuldigde (factuur)bedrag. Voor Consumenten geldt een wettelijke aanbetalingslimiet van maximum van 50% van de prijs van de Goederen. Zolang een verplichte vooruitbetaling nog niet plaats heeft gevonden, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst. Zakelijke Klanten en Consumenten die buiten de EU gevestigd resp. woonachtig zijn betalen steeds in één keer 100% van het verschuldigde (factuur)bedrag.   

 6. Indien de Zakelijke Klant bezwaren heeft tegen de hoogte van de factuur, dient hij dit binnen 5 dagen na factuurdatum aan MB Schriftelijk kenbaar te maken. Na afloop van deze termijn wordt de Zakelijke Klant geacht te hebben ingestemd met de betreffende factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 7. Betalingen door of vanwege de Klant strekken in de eerste instantie ter voldoening van de door Klant, in volgorde, verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen.  

 8. Terugbetaling van aan de Klant verschuldigde bedragen geschiedt automatisch tegen de door de Klant inzake de betaling gebruikte rekening. Bij PayPal- en Creditcardbetalingen geschiedt de terugboeking op de daaraan verbonden PayPal-/creditcardrekening. Bij aankopen met een cadeaubon, boeken wij het betreffende bedrag op uw cadeaubonrekening. Het voorgaande lijdt slechts uitzondering indien Consument heeft ingestemd met een andere manier van terugbetaling. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. 

 9. Indien de Klant met een waardebon heeft betaald, heeft MB het recht hem op dezelfde wijze terug te betalen.

 10. Indien de Consument tijdens de bedenktijd slechts een deel van Goederen retourneert dan komen de kosten van de terugzending voor zijn rekening. Voorts, indien de Consument tijdens de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door MB minst kostbare wijze van standaardverzending opteert, dan is MB niet verplicht hem de bijkomende kosten te betalen.   

 

 12. LEVERING

  1. Het leveringsgebied van MB bestaat uit Nederland, België & Duitsland.

  2. MB is nooit gehouden tot levering buiten het leveringsgebied. 

 

Leveringstermijn en verzuim

 1. De Klant gaat ermee akkoord dat alle door MB gestelde leveringstermijnen nimmer fataal zijn, ongeacht de wijze waarop deze termijnen aan de Klant kenbaar worden gemaakt en niettegenstaande enig andersluidend beding. De indicatieve leveringstermijn bedraagt ongeveer 7 dagen voor leveringen binnen Nederland en ongeveer 14 dagen voor leveringen in de rest van de Europese Unie. De indicatieve leveringstermijn voor landen buiten de Europese Unie is langer dan 14 dagen. 

 2. De leveringstermijn neemt niet eerder aanvang dan nadat MB de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen. 

 3. MB komt niet eerder in verzuim dan nadat hij door Klant in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij MB een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft, met dien verstande dat de redelijke termijn minimaal 14 dagen bedraagt. Overschrijding van enige leveringstermijn door MB verplicht MB nooit tot enige schadevergoeding of betaling, onverminderd de volgens de wet aan Consumenten toekomende rechten. Eventuele door MB te vergoeden schade bedraagt te nimmer meer dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet-levering van de Goederen, zulks met inachtneming van al het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 • Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan MB kenbaar heeft gemaakt. De Klant is verplicht onjuistheden in de adresgegevens onverwijld aan MB te melden. 

  1. Klant is verplicht om adreswijzigingen terstond Schriftelijk aan MB te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij MB laatst bekende adres van Zakelijke Klant, worden geacht door Klant te zijn ontvangen. 

  2. Bij levering aan het adres van Klant is hij verplicht de Goederen af te nemen en de prijs te betalen, zonder enig beroep op korting of compensatie.

 

  1. Behoudens indien MB daarmee instemt, is hij niet gehouden de Goederen in gedeelten af te leveren. Bij levering in gedeelten is MB gerechtigd de reeds geleverde Goederen onmiddellijk aan de Klant te factureren. 

  2. Levering van Goederen geschiedt slechts zolang de voorraad strekt. 

 

Retourrecht Zakelijke Klant

 1. Retourzendingen door Zakelijke Klanten worden niet geaccepteerd. 

 

            Bezorging & afhaal 

 1. MB heeft het recht om voor de levering gebruik te maken van (vervoer)diensten van derden. De keuze van vervoermiddelen, transportbedrijf en de voorwaarden rondom het transport staan ter vrije bepaling van MB. De Klant is aan die keuzes gebonden.   

 2. Indien vervoer is overeengekomen draagt de Klant de kosten van het vervoer. 

 3. Afhaal is slechts mogelijk indien en voor zover aangeboden via de Webshop en steeds onder voorbehoud van de daarbij gestelde voorwaarden. Afhaal is alleen mogelijk op een door MB gekozen locatie en tijdstip.    

 4. Bij afhaal gaat het risico over op het moment dat de Goederen ter beschikking van de Zakelijke Klant zijn gesteld of, in het geval hij te kennen geeft deze later te komen ophalen, op het moment van de mededeling dat de goederen voor hem afgezonderd zijn.

 

Risico van de Goederen

 1. Indien vervoer is overeengekomen gaat het risico van de Goederen op de Zakelijke Klant over op het moment dat de Goederen aan de (eerste) vervoerder zijn afgegeven ter verzending aan de Zakelijke Klant. 

 2. Indien de Goederen worden afgehaald gaat het risico op de Zakelijke Klant over op het moment dat de goederen ter beschikking zijn gesteld van de Zakelijke Klant of, indien hij aangeeft de Goederen op een later tijdstip te zullen ophalen, op het moment van de mededeling dat de Goederen voor hem zijn afgezonderd. 

 3. Indien de Klant een Consument betreft, gaat het risico van de Goederen op de Consument over op het moment van bezorging aan de Consument of aan de door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

 4. Indien een door Consument verkozen vervoerder levert, dan gaat het risico van MB op de Consument over zodra MB de Goederen aan deze vervoerder overdraagt.  

 5. Beschadiging of vermissing van de Goederen nadat het risico is overgegaan op de Klant of aan de door hem gekozen vervoerder, doet niets af aan de betalingsverplichting van de Klant.  

 

            Verplichtingen Klant bij levering

 1. Klant verleent zijn volledige medewerking aan de aflevering van uit hoofde van de Overeenkomst door MB te leveren Goederen. De Klant controleert voorts de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst nauwkeurig met het op oog op, onder meer, eventueel opgetreden (transport)schade. De bevindingen van de controle dienen te worden aangetekend bij aflevering op de vrachtbrief of de bon. Laat de Klant dit na, dan vormt dit dwingend bewijs tegen Klant dat de Goederen zijn afgeleverd vrij van beschadigingen, in de juiste hoeveelheid en conform de Overeenkomst.

 2. Indien een deel van de geleverde Goederen gebreken vertoont, betekent dit niet dat de Klant de gehele partij geleverde Goederen mag afkeuren of weigeren. 

13. PERSOONSGEGEVENS

MB verwerkt de persoonsgegevens welke haar zijn verstrekt door de Klant of in opdracht van de Klant. 

 1. MB hecht aan de bescherming van persoonsgegevens en heeft een privacyverklaring vastgesteld die van toepassing is op al haar activiteiten. Deze kunt u op de Website lezen. 

 2. De Zakelijke Klant vrijwaart MB en met MB verbonden personen voor alle eventuele schade die MB lijdt, zoals maar niet beperkt tot aanspraken van derden, ten gevolge van verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.  

 

 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot documenten, verkoopfolders, brochures, afbeeldingen, tekeningen, offertes, ontwerpen enz. die door MB aan Klant worden verstrekt berusten bij MB of haar licentiegevers.

 1. De Klant gebruikt al deze bescheiden uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan hem ter beschikking zijn gesteld. 

 

 15. ONTBINDING, OPSCHORTING, VERREKENING, OVERMACHT & VERJARING 

Ingeval van niet-nakoming door Zakelijke Klant van enige op hem krachtens de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden rustende verplichting, alsmede in geval van onder curatele stelling, faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Zakelijke Klant is MB ertoe gerechtigd de Overeenkomst zonder vooraankondiging, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding jegens Zakelijke Klant. Voorts worden in die gevallen alle vorderingen van MB op de Zakelijk Klant terstond opeisbaar. 

 1. Ingeval van ontbinding is Zakelijke Klant gehouden aan MB de schade te vergoeden die MB daardoor lijdt, welke schade qua omvang minimaal gelijk is te stellen aan eventueel door Zakelijke Klant in het kader van de Overeenkomst gedane aanbetalingen. 

 2. Ontbinding van de Overeenkomst door de Zakelijke Klant is slechts toegestaan indien MB zodanig van de overeengekomen uitvoering afwijkt dat Zakelijke Klant in redelijkheid niet meer tot nakoming kan worden gehouden. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Zakelijke Klant zal MB jegens Zakelijke Klant nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden zijn. 

 3. MB is steeds bevoegd om bedragen die hij op enig moment van Zakelijke Klant heeft te vorderen te verrekenen met bedragen die MB verschuldigd is c.q. zal zijn aan Zakelijke Klant. 

 4. Behoudens wettelijke schuldsanering, surseance van betaling of faillissement van de Zakelijke Klant, kan hij zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

 5. In geval van overmacht in de zin van at. 6:75 BW worden eventuele niet-nagekomen verplichtingen uit de Overeenkomst opgeschort tot op het moment dat partijen deze verbintenissen alsnog op de overeengekomen wijze kunnen nakomen.  

 6. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart 12 maanden na de dag waarop de Klant bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van MB te dier zake. 

 

16. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. 

 1. Behoudens indien dwingende competentieregels zich hiertegen verzetten, is de Nederlandse rechter te Utrecht bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen zoals bedoeld in het vorige lid. 

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

17. SLOTBEPALINGEN

Deze Algemene Voorwaarden binden Consumenten, behoudens voor zover deze binnen het toepassingsbereik mochten vallen van art. 6:236 BW.

 1. Een ongeldig gebleken bepaling van deze Algemene Voorwaarden, wordt vervangen door een wel geldige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, welke het meest aan de strekking beantwoordt van de ongeldige bepaling. De ongeldigheid van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid der overige bepalingen onverlet.  

 2. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden geniet voorrang boven de inhoud van het bepaalde in de Orderbevestiging c.q. de Overeenkomst. 

 3. Naast deze, Nederlandstalige Algemene Voorwaarden, kan ook een Engelstalige versie bestaan, in welk geval de eerstgenoemde bepalend zal zijn. 

 4. Onduidelijke bepalingen en leemtes in deze Algemene Voorwaarden worden zoveel mogelijk uitgelegd ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 

 5. Tenzij MB dit Schriftelijk goedkeurt, is het de Klant niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden over te dragen. 

bottom of page